Tuyển Sinh Viên Thực Tập Khối Ngành Kinh Tế

Mô tả – Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng từ các nguồn có sẵn. – Thông tin đến khách hàng các chương trình của Công ty thông qua các chiến dịch marking qua điện thoại, email, facebook,… – Tham gia phát triển các ý tưởng khởi nghiệp. – Tham gia các hoạt…

Tuyển Cộng Tác Viên Khối Ngành Kinh Tế

Mô tả – Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng từ các nguồn có sẵn. – Thông tin đến khách hàng các chương trình của Công ty thông qua các chiến dịch marking qua điện thoại, email, facebook,… – Tìm kiếm, tổng hợp thông tin trên Internet. – Tham gia các hội…